• Login
06-22504063  info@miekehoekzema.nl

WERKWIJZE

VORMGEVEN VAN VERANDERPROCESSEN

MIEKE HOEKZEMA

COACH VAN MENS & ORGANISATIE

Intervisie

Een intervisiegroep over de kunst van veranderen start in januari 2015. Lees de flyer.

Even wat beelden over wat ik versta onder intervisie:

 • Intervisie is een manier om met en van elkaar te leren
 • Ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers vormen een belangrijke bron van waaruit vragen ontstaan en adviezen worden gegeven
 • De deelnemers brengen hun eigen vraagstukken in en zijn daardoor zelf verantwoordelijk voor wat er op tafel komt en bepalen daarmee welke thema’s er besproken worden
 • Bij het samenstellen van groepen is het van belang deelnemers met soortgelijke vragen en functies bij elkaar te zetten. De bijeenkomsten hebben dan het meeste rendement voor de deelnemers.
 • De focus ligt op het aanpakken van problemen die ervaren worden en elkaar daarin adviseren en ondersteunen  (geen klaaguurtje)
 • Intervisie is een manier om even afstand te nemen van de dagelijkse activiteiten en ruimte voor bezinning te nemen (ben ik wel met de goede dingen op een goede manier bezig)
 • Een voorwaarde voor succesvolle intervisie is onderling vertrouwen, openheid en kwetsbaar durven zijn. De groepssamenstelling en de eigen keuze om deel te willen nemen is daarom relevant.
 • De keuze om deel te nemen aan een intervisiegroep impliceert de verantwoordelijkheid er steeds te zijn.
 • De rol van een procesbegeleider bij intervisiebijeenkomsten kan variëren van puur procesvoortgang stimuleren tot het ook inhoudelijk geven van opleiding (theoretisch kader) en training (zoals vaardigheden oefenen). Welke rol de procesbegeleider speelt kan een vooraf vastgestelde of een situatie afhankelijke keuze zijn.
 • Het resultaat van regelmatige intervisiebijeenkomsten is dat deelnemers hun dagelijkse werk met meer zelfvertrouwen en op een betere manier kunnen uitvoeren. Er vind kennis-/ervaringsoverdracht plaats tussen mensen uit verschillende organisaties. Intervisie versterkt een onderlinge vertrouwensband.

De opstart

Om een goede basis voor intervisiebijeenkomsten te krijgen is de opstart een belangrijk moment om stil te staan bij de verwachtingen van de deelnemers. Vragen die spelen om tot een goede groepssamenstelling te komen zijn:

 • kom je om te leren of te geven,
 • wat voor soort dingen wil je leren,
 • hoe leer jij het beste,
 • hoeveel tijd wil je er echt voor vrijmaken,
 • vertrouw je de groepsgenoten en de gekozen setting voldoende om aan jouw leerbehoefte toe te komen?

Daarnaast zullen de verwachtingen over de rol die de procesbegeleider gaat spelen op tafel moeten komen. Concreet zullen er afspraken gemaakt moeten worden over frequentie, duur, locatie en doorlooptijd.

Deze onderwerpen kunnen vooraf in individuele gesprekken met mogelijke deelnemers aan de orde komen of tijdens een eerste bijeenkomst. Pas na de eerste bijeenkomst is er een definitieve intervisiegroep vast te stellen. De optimale groepsgrootte ligt tussen de 6 tot 8 personen.

Het vormgeven van intervisie bijeenkomsten

Vanuit mijn eigen ervaring met het begeleiden van intervisiegroepen kom ik tot de volgende meest succesvolle aanpak.

 1. Afstemmen met de opdrachtgever(s) wat het doel is, wat moet intervisie de organisaties en de deelnemers gaan opleveren?
 2. De opdrachtgever(s) zorgt voor contacten met betrokkenen (of betrokken bedrijven) en biedt hen de mogelijkheid van intervisie aan.
 3. Met alle potentiële deelnemers wordt door de procesbegeleider een kort intakegesprek gehouden, om te kijken of de verwachtingen en behoeften zo bij elkaar zijn te brengen dat dit binnen één intervisiegroep zou kunnen passen. Twijfelaars worden geholpen een keuze te maken om al dan niet eraan te beginnen.
 4. De eerste bijeenkomst is een opstartbijeenkomst gericht op verwachtingen managen en vormen van een vertrouwensgroep. Voor de eerstvolgende bijeenkomst wordt een thema of te behandelen vraagstuk vastgesteld, zodat zowel de procesbegeleider als de deelnemers zich kunnen voorbereiden.
 5. De daarop volgende intervisiebijeenkomsten hebben een vaste structuur:
  • Rondje: hoe zit je hier, zijn er belangrijke ervaringen te melden
  • Ruimte voor (dringende) hulpvragen, die met behulp van een gestructureerde casebehandelmethodiek besproken worden
  • Thema of van tevoren vastgesteld vraagstuk komt aan de orde. Gewenste inbreng van procesbegeleider in de rol van opleider of trainer is van tevoren ook vastgesteld. Deelnemers brengen hun ervaringen, leerbehoefte en opgedane kennis in. Eventueel kan een gastspreker uitgenodigd worden.
  • Vooruitblik naar volgende bijeenkomst v.w.b. datum, thema en verbeterpunten.
  • Als dat nodig is zal van de structuur worden afgeweken. De deelnemers bepalen de tijdsverdeling.
 6. Tijdens de 5e bijeenkomst wordt geëvalueerd wat de intervisiebijeenkomsten opleveren op persoonlijk vlak en voor de organisatie. Er wordt vastgesteld of de 6e bijeenkomst de laatste zal zijn of dat er met jou over een vervolg gesproken moet worden.

Ervaring leert dat de frequentie niet te hoog, maar ook niet te laag moet zijn, zeg eens in de 6 tot 8 weken. Hetzelfde geldt voor de duur van de bijeenkomsten. Mensen moeten eerst even loskomen van het dagelijkse gedoe, even tot zichzelf komen, contact maken met elkaar en dan pas kan er echte verdieping plaatsvinden. Meestal kost dit zo’n 4 uur, zeker in het begin. Het meest gekozen aanvangsmoment is of direct ’s ochtends vroeg of halverwege de middag als afsluiting van de werkdag.

De reistijd tot de intervisielocatie speelt ook een rol in de afweging al dan niet te komen: liefst zo dicht mogelijk bij alle deelnemers (dus of centraal of roulerend).

Het is uiteindelijk aan de groep om hier zelf keuzes in te maken.

led high bay light